Історія України - Навчальний посібник - А. І. Чуткий

Контрольні питання

Розділ 1. Найдавніша історія України

1. Визначення поняття “історія”, встановлення її зв’язків з іншими науками.

2. Проблеми періодизації історії України.

3. Історіографія історії України. Історичні школи та напрями.

4. Первісна історія України: палеоліт, мезоліт, неоліт.

5. Трипільська культура.

6. Кіммерійці.

7. Скіфи.

8. Сармати.

9. Суспільний лад, державний устрій та політична історія давньогрецьких колоній на території України.

10. Теорії походження та прабатьківщини слов’ян.

11. Розселення східнослов’янських племен.

Розділ 2. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство

1. Теорії виникнення Київської Русі.

2. Князювання Олега та Ігоря.

3. Регентство Ольги.

4. Князювання Святослава.

5. Київська Русь в період свого розквіту: внутрішня і зовнішня політика Володимира І та Ярослава Мудрого.

6. Причини феодальної роздробленості. Система феодальних князівств на території України.

7. Володимир Мономах та Мстислав Великий: успішна спроба централізації.

8. Міжусобна боротьба за Київ у XII — на початку XIII ст.

9. Татаро-монгольська навала.

10. Причини розпаду та історичне значення Київської Русі.

11. Особливості політичного та культурного розвитку Галицького і Волинського князівств: порівняльна характеристика.

12. Роман Мстиславич.

13. Галицько-Волинське князівство в період правління Данила Галицького.

14. Розвиток Галицько-Волинської держави у другій половині XIII — першій половині XIV ст.

15. Причини загибелі та історичне значення Галицько-Волинської держави.

16. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Розділ 3. Україна в другій половині XIV — першій половині XVII ст.

1. Причини втрати Україною політичної незалежності у XIV ст. Боротьба за українські землі у XIV ст.

2. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського і їх соціально-економічне становище.

3. Початок зближення Литви і Польщі (1385-1400 рр.). Порівняльний аналіз литовської та польської політики щодо України та пояснення її відмінностей.

4. Теорії виникнення козацтва.

5. Перші писемні згадки про козаків. Низові та реєстрові козаки.

6. Козацькі повстання кінця XVI ст.

7. Люблінська та Берестейська унії: причини, перебіг, наслідки. Роль Православної Церкви в історії українців XVI-XVII ст.

8. Боротьба козаків з турецько-татарською експансією. П. Сагайдачний.

9. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст. (причини, перебіг, наслідки).

Розділ 4. Національно-визвольна війна 1648—1657 рр. Україна у другій половині XVII ст.

1. “Руїна”: зміст, характерні риси та хронологічні рамки періоду.

2. Головні політичні угруповання старшини та вплив сусідів на політичну ситуацію в Україні.

3. Андрусівське перемир’я, “Вічний” та Бахчисарайський мир.

4. Політичний розвиток Правобережної Гетьманщини (1663-1683 рр.).

5. Зробіть порівняльну оцінку політики правобережних гетьманів другої половини XVII ст.

6. Лівобережна Гетьманщина у 1663-1687 рр.: політичний устрій та взаємини з Москвою (московсько-українські договори).

Розділ 5. Українські землі наприкінці XVII—XVIII ст.

1. І. Мазепа: біографія та оцінки діяльності.

2. П. Орлик: біографія та політична діяльність. Конституція П. Орлика.

3. Гетьманування І. Скоропадського.

4. І Малоросійська колегія.

5. Гетьманування Д. Апостола.

6. Правління Гетьманського уряду.

7. Гетьманування К. Розумовського.

8. Скасування автономії українських земель у складі Російської імперії.

9. Історичний розвиток Південної та Слобідської України у XVIII ст.

10. Становище українських земель під владою Речі Посполитої наприкінці XVII-XVIII ст. Рухи гайдамаків та опришків. Поділи Речі Посполитої.

11. Розвиток української культури в другій половині XVII-XVIII ст.

Розділ 6. Українські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

1. Масонство і його вплив на український суспільно-політичний рух.

2. Декабристські організації в Україні.

3. Селянські виступи у Підросійській Україні у першій половині XIX ст.

4. Українське національно-культурне відродження кінця XVIII — першої половини XIX ст.: етапи та характеристика.

5. Кирило-Мефодіївське товариство: склад, програма, історичне значення.

6. Соціально-економічний розвиток Підросійської України в першій половині XIX ст.

7. Місце України у міжнародній політиці першої половини XIX ст.

8. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

9. Суспільно-політичні рухи в Західній Україні в першій половині XIX ст.

10. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ і їх наслідки для західноукраїнських земель.

11. Революційні події 1848-1849 рр. в Західній Україні.

12. Розвиток української культури у першій половині XIX ст.

Розділ 7. Україна у другій половині XIX — на початку XX ст.

1. Скасування кріпацтва в Російській імперії та наслідки цього акту для Підросійської України.

2. Буржуазні реформи у Російській імперії 60-70-х років XIX ст. та їх вплив на соціально-економічний розвиток Підросійської України.

3. Контрреформи 1880 — початку 1890 рр. в Російській імперії.

4. Українофіли та громадівський рух.

5. Братство тарасівців.

6. Українські політичні партії в Підросійській Україні початку XX ст.: виникнення, склад, діяльність.

7. Російський революційний та польський національно-визвольний рухи в Підросійській Україні.

8. Підросійська Україна в період революції 1905-1907 рр.: участь українських фракцій у роботі І та ІІ Державної Думи Російської імперії, найбільші виступи робітників, селян та військових.

9. Підросійська Україна у 1907-1911 рр.: економічна та національна політика П. Столипіна.

10. Суспільно-політичні рухи в Західній Україні: порівняльна оцінка напрямів. Діяльність М. С. Грушевського.

11. Соціально-економічний розвиток Західної України у другій половині XIX — на початку XX ст.

12. Українська культура у другій половині XIX — на початку XX ст.

Розділ 8. Україна в роки Першої світової війни та Визвольних змагань 1917—1921 рр.

1. Україна у планах воюючих країн. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни.

2. Бойові дії на території України під час Першої світової війни.

3. Порівняльний аналіз державотворчих процесів у Наддніпрянській та Західній Україні.

4. Центральна Рада: виникнення та діяльність.

5. Порівняльний аналіз універсалів Центральної Ради.

6. Політика більшовиків щодо України у 1917-1920 рр.

7. Радянсько-польська війна 1920 р.

8. Білий рух і Україна. Денікін та Врангель.

9. П. Скоропадський та ідея монархії.

10. Зимові походи військ УНР.

11. ЗУНР: виникнення, внутрішня та зовнішня політика.

Розділ 9. Україна у 1921-1938 рр.

1. Причини переходу до непу. Зміст нової економічної політики.

2. Політика коренізації (українізації) та її наслідки для України.

3. Розвиток української культури у 20-30-х роках: порівняльний аналіз.

4. Голодомор 1932-1933 рр.: причини, перебіг та наслідки.

5. Репресії 30-х років: причини, головні судові процеси і наслідки.

6. Індустріалізація: причини запровадження, зміст та наслідки для України.

7. Колективізація: причини запровадження, зміст та наслідки для України.

8. Економічне, культурне та політичне життя українців під владою Польщі.

9. Економічне, культурне та політичне життя українців під владою Румунії.

10. Економічне, культурне та політичне життя українців під владою Чехословаччини. Карпатська Україна.

Розділ 10. Україна в роки Другої світової війни

1. Пакт Ріббентропа-Молотова і доля західноукраїнських земель.

2. Радянізація Західної України у 1939 — першій половині 1941 рр.

3. Позиція ОУН щодо Другої світової війни. Створення і діяльність УПА.

4. Початок радянсько-німецької війни. Бойові дії 1941 р.

5. Невдалі спроби контрнаступу Червоної армії навесні 1942 р.

6. Німецький та румунський окупаційний режими на території України в роки Другої світової війни. Рух Опору.

7. Початок звільнення території України. Бойові дії на українських землях наприкінці 1942 — у 1943 рр. Звільнення Києва.

8. Бойові дії на території України у 1944 р. Наслідки Другої світової війни для України.

Розділ 11. Україна у 1945—1953 рр.

1. Збитки, завдані Україні війною. Відбудова промисловості.

2. Становище сільського господарства. Голод 1946-1947 рр.

3. Друга радянізація Західної України.

4. Участь України у роботі міжнародних організацій.

5. Розвиток освіти, науки та культури.

6. Відновлення політичних репресій у 1946-1952 рр.

Розділ 12. Україна у 1953-1964 рр.

1. Смерть Сталіна. Зміна партійного керівництва.

2. Десталінізація.

3. Розвиток промисловості.

4. Розвиток сільського господарства.

Розділ 13. Україна у 1965-1985 рр.

1. Зміна союзного та республіканського керівництва.

2. Становище у промисловості.

3. Сільське господарство.

4. Розвиток освіти, науки і культури.

5. Дисидентський рух.

Розділ 14. Україна у 1985-1991 рр.

1. Економічна та екологічна криза.

2. Суспільно-політичне життя: загальна характеристика.

3. Виникнення перших українських політичних партій.

4. Політична ситуація в СРСР у 1991 р. і Україна.

5. “Декларація про державний суверенітет” і “Акт проголошення незалежності України”: причини прийняття, зміст та порівняльна характеристика.

Розділ 15. Україна у 1991-2005 рр.

1. Політичне будівництво.

2. Економічні зміни.

3. Зовнішня політика.

4. Внутрішньополітичне життя.

5. Розвиток освіти, науки і культури.

6. Релігійне життя.

7. Президентські вибори 2004 р.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка