НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1492–1918 рр.) - Навчально - Методичний посібник

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Нова історія країн Європи і Америки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020302 Історія*.

Даний курс посідає значну роль в формуванні професійного рівня майбутніх спеціалістів в галузі історичних наук та практичній роботі викладачів - фахівців в різних навчальних закладах. В процесі вивчення курсу «НіЄіА» студенти засвоюють важливі етапи формування нової історичної епохи, яка охоплює найважливіші ступені історичного розвитку світової історії, це перехід до капіталістичної стадії в різних напрямках економіки, соціальних відносин та ідеології. Суттєві зміни, які відбулися у зв'язку з руйнуванням феодальної системи, супроводжувались значною активністю суспільних і революційних рухів, що в значній мірі були відображені в кардинальних перетвореннях політичного розвитку і в формуванні нових моделей державного устрою. Значну увагу в курсі звернено на набуття професійних знань по історії нового часу, на формування ідейно-політичного світогляду, на досягнення політичної культури, яка складає значну частину нової сходинки науково-технічної цивілізації внаслідок ствердження буржуазного суспільства, капіталістичного виробництва та культури.

Метою курсу є висвітлення історії виникнення, становлення та розвитку західної та американської індустріальної цивілізації. У курсі вивчаються суспільно-економічні, політичні, революційні процеси. Матеріал курсу подається з урахуванням двох основних підходів до вивчення історії: формаційного і цивілізаційного. Сьогодні існує багато підходів щодо проблеми періодизації курсу всесвітньої історії, питання залишається дискусійним, програма передбачає знайомство с дискусійними питаннями визначеного періоду. Курс висвітлюється у відповідності з його розподілом на два етапи: 1) XVI-XVIII ст. - криза аграрної цивілізації в Європі й формування євро-американського Заходу. 2) XIX - поч. XX ст. - становлення західної та основ світової індустріальної цивілізації (умовно поділяємо другий етап на підперіоди - з поч. XIX ст. до 70-х рр. включно - становлення та розвиток західної європейської цивілізації, кінець ХІХ - початок ХХ ст. - становлення основ світової індустріальної цивілізації. В першому періоді (XVI- XVIII ст.) особлива увага звертається на вивчення проявів модернізації Заходу XVI-XVIII ст., яка є свідченням кризи аграрної цивілізації. Процеси модернізації тією чи іншою мірою торкнулись більшості держав і народів Європи та Америки. Однак до кінця XVIII ст. традиційні основи життя суспільства були практично повністю зруйновані тільки в Англії, її білих колоніях (згодом США), а також значною мірою у Франції. Якісні зміни в житті суспільства тут відбулися ще в доіндустріальну епоху. Ці країни називають країнами першої хвилі модернізації. Саме тому багато уваги в курсі приділяється вивченню буржуазних революцій т.зв. першої хвилі. Велика французька революція кінця XVIII ст. і наполеонівська епоха вплинули на континентальні народи Європи, сприяли утвердженню там особливої моделі, суспільно-політичного розвитку, яка істотно відрізнялась від атлантичної закладеної на основі принципів Американської революції XVIII ст. і подальшої історії США. Автор програми виходить з того, що доцільно доводити перший період історії нового часу до 1815 року, бо саме з Французької революції кінця XVIII ст. були рішуче підірвані підвалини феодального суспільства і розпочалось утвердження індустріального ладу як домінуючої системи в Європі, а епоха наполеонівських війн є логічним завершенням цієї революційної хвилі. Другий період історії нового часу буде вивчатись від 1815 р. до 1918 (закінчення Першої світової війни).

Предмет «НіЄіА» орієнтує студентів на формування історичних переконань в пізнанні таких важливих історичних критеріїв, як соціально-регіональних, цивілізаційних, міжнаціональних і внутрішньо цивілізаційні переходи суспільства, які внесли суттєві корективи в зміни формації (історичних систем), у новій економічній і політичній системі соціальних структур. Показати який вплив на розвиток суспільства мають досягнення науково-технічної революції.

- Студентам треба обґрунтувати необхідність нового підходу до таких важливих подій, як революція і цивілізація, що займають значне місце у вивченні курсу історії нового часу.

- В процесі вивчення курсу студенти повинні позначити багатогранність і суперечності історичного процесу.

- Студенти повинні критично проаналізувати такі важливі події як англійська та французька революції, які були викликані не тільки економічними, а й соціальними причинами, але і новими ідеологічними платформами.

- Студенти повинні вміло використовувати, історичні цінності, що сформувалися протягом розвитку суспільства, протягом нового часу.

Особливістю нового науково-методологічного, підходу до вивчення змісту всесвітньої історії «Історії країн Європи і Америки нового часу» є визначення критеріїв, які допоможуть виявити причини цивілізованих революцій і різних її типів і видів.

Завдання. Сформувати системоутворюючу базу спеціальних знань, опанування якими має носити творчий характер. Викладання курсу передбачає надбання навичок історичного аналізу і синтезу, включає вміння самостійно здійснювати пошук, відбір та аналіз нормативних джерел та спеціальної літератури (монографій, статей, довідникових видань). Курс побудовано за пробле- мно-хронологічно-синхронистичним принципом. Дисципліна всебічно опрацьована вченими, що належать до всесвітньо відомих історичних школ. Викладання курсу базується на методичному прийомі зіставлення історичних явищ і процесів, розкриття історичних перспектив навчає розуміти історичні закономірності, допомагає концептуалізувати й фундаменталізувати знання, розвивати здатність до інтегруючого мислення, істотно підвищувати рівень методичної культури.

Курс «НіЄіА» виконує такі завдання:

- процес вивчення основних етапів цього розділу всесвітньої історії дає можливість обґрунтувати взаємозв’язок цього періоду розвитку з попередніми епохами, але в умовах нових формувань. Разом з тим студенти повинні засвоїти, що соціальні революції та національні рухи, які значно вплинули на суспільно-політичні зміни в Північно-Американських колоніях в кінці XVIII ст., та в ряді країн Європи сприяли формуванню нової цивілізації з більш удосконаленими моделями економічного і політичного ладу. Студенти повинні проаналізувати, виходячи із принципів наукового історизму, специфічні умови формування нової історичної епохи, починаючи із кризи феодально-абсолютистського устрою XVI ст. у формування вищого ступеню капіталістичної системи.

Курс «НіЄіА» включає в себе різні напрямки гуманітарних дисциплін - філософію, політологію, теорію економічних знань, соціологію, культуру. Це допоможе студентам глибше засвоїти різні аспекти історичного розвитку суспільства цієї епохи. За навчальним планом спеціальності 6.020302 Історія* вивчення курсу «Нова історія країн Європи та Америки» передбачено протягом І та ІІ семестру. Навчальний матеріал розділений на 3,5 змістовних кредитних модулів (в І семестрі - 3 модуля; в ІІ семестрі - 5 модулів). В тематичному плані представлено розподіл годин кожного модуля за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг дисципліни складає 5 кредитів - 150 годин або 3,5 змістовних модулів (5 кредитів) (1 змістовий модуль - 2 кредити в І семестрі; 2 змістових модуля - 3 кредити в ІІ семестрі), що об'єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (лекції, семінарські та індивідуальні заняття), самостійна робота (підготовка до підсумкового контролю), контрольні заходи (модульний контроль) та елементи науково-дослідної роботи. Курс «Нової історії країн Європи і Америки» розроблений за модульно-рейтинговою системою та включає у себе лекції (44 години), семінарські заняття (36 годин), систему контролю та обліку знань, передбачає написання шести рефератів, підсумкових контрольних робіт за модулями, розробку хронологічних і синхроністичних таблиць, конспектування статей та монографій, рецензування, роботу з картами та ін., складання заліку та іспиту. Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка до аудиторних занять та модульного контролю, а також науково-дослідна робота (реферати, рецензії). Поряд з традиційними видами аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне консультування студентів та модульний контроль. Рейтингова система оцінювання дозволяє врахувати, як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час семестрового екзамену.

Основними формами перевірки і контролю знань та умінь студентів - істориків є написання рефератів, виконання контрольних робіт та тестових завдань, самостійна робота з історичними картами та джерелами, робота із різними словниками, довідниками, науковими працями та статтями відомих дослідників.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- зміст і всі етапи розвитку історичного процесу в епоху нового часу країн Західної Європи і Північної Америки нового часу починаючи зі XVI ст. і до завершення Першої світової війни 1918 р. Виявити загальні риси даної історичної епохи, та специфіку регіонально-національних особливостей кожної країни Європейського континенту і Америки;

- причини кризи докапіталістичної системи і історичну необхідність переходу до нової формації (епохи), яка викликала зростання суспільно-революційних рухів.

вміти:

- виявити історичний взаємозв’язок соціально-економічних і політичних явищ, подій минулих епох із сучасною історичною дійсністю. Визначити його як єдиний історичний процес розвитку світової спільноти;

- визначити історичну необхідність корінних змін соціально- економічних структур і політичного устрою, їх перехід в більш прогресивну і розвинуту історичну модель. Передбачити історичну приреченість чи життєздатність тих чи інших історичних досягнень, якщо вони стримують або позитивно впливають на поступальний розвиток суспільства в масштабі світового історичного процесу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка