Реферат на тему

Початок людської цивілізації на території Україні

(1 млн. р. тому – 1000 р. до .н.е.)

Запам’ятайте:

Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме цієї доби на фоні кардинальних зрушень у природі, пов’язаних з різкими змінами клімату, відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснова таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво

О.Д.Бойко. Історія України-К.,1999. –С.5.

Первісна людина на території України з’явилася майже 1 млн. років тому.

Зверніть увагу:

На українських землях зафіксовано близько 800 стоянок первісних людей.

Загальна чисельність населення складала до 20 тис. осіб.

На думку археологів, найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу.

Пригадайте найвідоміші стоянки та археологічні культури первісної людини на території України.

Праісторія.

Первісне суспільство

Найдавніший і найдовший період людської цивілізації

Він характеризується:

· Кардинальними змінами природно-географічного середовища:

1. чотири льодових наступи, які доходили до межі Львова, Ковеля, Житомира, Сум, Миргорода, Дніпропетровська;

2. в мезоліті (середньокам’яному віці) клімат стає близьким до сучасного;

3. формується сучасна річкова система.

· Еволюцією фізичного вигляду людини, її розумового та духовного збагачення:

1. від пітекантропа до неандертальця (120-40 тис. років тому);

2. від неандертальця до кроманьйонця (гомо Сапіенс) 35-11 тис. років тому.

· Прогресом в технології виготовлення знарядь праці і предметів вжитку, появою нових матеріалів (камінь, глина, бронза, залізо).

· Удосконаленням господарської діяльності, переходом від привласнюючого до відтворювального типу господарства і на цій основі піднесення добробуту. Відбулася за висловом англійськго археолога Г.Чайлда “Неолітична революція” (7 тис. – 4 тис. років тому).

· Зародженням селянської землеробської цивілізації з уповільненим темпом життя, залежністю від природнокліматичних ритмів.

· Першим великим суспільним поділом праці-виокремленням скотарства і переходом від матріархату до патріархату.

· Зміною суспільних форм співжиття. Від первісного стада до родової і територіальної общини, а згодом переходу до ранньо-комплексного суспільства.

· Формуванням першооснови власної релігійної свідомості:

1. тотемізму – віра в спільного предка – тварини, рослини і т.д.;

2. анімізму – віра в духів, що управляють світом;

3. фетишизму – віра в надприродні сили речей;

4. магії – віра в можливість викликати надприродні явища.

В безперервні борні з природою людина не тільки пристосувалося до умов життя, що постійно змінювалося, але й поступово опановувала і ставила собі на службу сили природи, її багатства. В ньому процесі змінювалася і сама людина, її зовнішній вигляд розумові здібності, форми співжиття.

Виникнення і розвиток відтворюючого господарства дав новий імпульс суспільному прогресу:

· зростанню кількості населення і його концентрації в більш великих поселеннях;

· переселенню землеробів і скотарів на нові території;

· виникненню і нагромадженню додаткового продукту;

· збільшенню обсягів обміну тощо.

У суспільному плані відбувається диференціація суспільства, створюється впливова племінна верхівка, починається формування етнічної спільноти людей, виникає необхідність в існуванні сили, яка б здатна була регламентувати внутрішнє життя колективу, а також захисти його від зазіхань сусідів. Все це зумовлює розклад первіснообщинного ладу і є кроками становлення цивілізації – виникнення держави.

Праісторія. Первісне суспільство на території України

Неолітична революція сприяла злету людства до принципово нової економіки, нового способу життя.

Запам’ятайте:

Перехід до землеробства і скотарства сприяв помітним змінам в організації суспільного життя:

· зростання ролі парної сім’ї;

· розквіту племінної організації суспільства;

· зародження інститутів родової влади;

· появі нового світобачення.

Запам’ятайте:

Трипільська культура багатогранна і самобутня. Її елементи лягли в основу європейської середньоземноморської цивілізації.

Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII. –К., 1997. –С.15.

Н.Яковенко

Дайте відповіді на запитання:

1. Чи є елементи трипільської культури в житті та побуті праслов’ян, сучасних українців?

2. Яка подальша доля трипільців?

Початок залізного віку: кіммерійці, таври, скіфо-сармати.

(І тисячоліття до н.е.)

Поява та поширення заліза започаткувала нову еру в історії людства – залізну.

Зверніть увагу:

Основні наслідки відкриття заліза:

· зростання продуктивності праці;

· збільшення кількості додаткового продукту;

· виникнення приватної власності;

· посилення майнової диференціації;

· розвиток торговельних зв’язків;

· витіснення родової общини територіальною;

· виділення військової еліти та створення війська;

· утворення воєнно-політичних союзів;

· зародження державницьких об’єднань.

На території України перші знахідки залізних виробів даються ХІ-ІХ ст. до н.е.

Залізом в цей час користувалося населення:

· Тавріки X-V ст. до н.е.

· Кіммеріки ІХ-VІІ ст. до н.е.

· Чорноліської культури X-VІІІ ст. до н.е.

· Скіфії VІІ-ІІІ ст. до н.е.

· Сарматії ІV ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е

Пригадайте про ці народи і їх держави з матеріалу середньої школи

Увага:

І. Скіфи досягли високого, як на той час, розвитку: вони поділялися на скіфів: орачів, скотарів, кочівників, царських. У VI до н.е. скіф Анахарис вважався одним із 7 мудреців світу. Він склав вірші на 800 рядків про звичаї скіфські та еллінські. Його красномовство народило приказку: “Говорить, як скіф”.

ІІ. Сармати (оперезані мечем) – це збірна назва кочових і іраномовних племен – роксоланів, аорсів, язигів, сіраків, аланів – розвиток яких привів до початків утворення держави. Ударів сарматської важкоозброєної кінноти не могло витримати жодне військо.

Античні міста – держави Північного Причорномор’я(VIII ст. н.е. – IV ст. н.е.)

Греки обсіли Чорне море “наче жаби ставок” – констатував давньогрецький філософ Платон.

Повторіть:

Причини колонізації: О.Д.Бойко називає 7 теорій еллінської міграції на Чорноморське побережжя: демографічну; аграрну; торговельну, сировинну, соціальну, етнічну, воєнну

Наслідки: утворилося 4 центри античної колонізації. Міста-держави становили окрему рабовласницьку демократичну республіку. Найважливіші із них: Ольвія, Пантікапей, Феодосія, Тіра, Керкінітід, Херсонес, Фанагорія, Германоса, Істрія, Борисфен. У V ст. до .н.е. утворилося Боспорське царство в якому об’єдналося понад 20 міст-держав і колоній. Навала готів у середині ІІІ ст. н.е. послабила, а гунів у 70-х роках IV ст. – остаточно зруйнувала Боспорське царство.

Зверніть увагу:

причиною занепаду грецьких колоній було переміщення ринків рабів, продуктів і збуту на Близький Схід і Єгипет

Запам’ятайте:

Значення.

Тисячолітня історія античної цивілізації сприяла:

· становленню державотворчої традиції на території України;

· ознайомленню з демократичним полісним устроєм держави;

· передачі місцевому населенню передової технології землеробства і ремесла;

· розвитку урбанізаційних процесів;

· запровадженню товарно-грошових відносин;

· залученню населення до здобутків найпередовішої на той час античної культури: організацією шкільної освіти, фізичного виховання, високохудожнього мистецтва.

Грецька колонізація на тривалий час визначила південний вектор цивілізаційної орієнтації населення Причорномор’я і в подальшому сприяла тісним зв’язкам Київської Русі з Візантією.

Етногенез слов’ян. Утворення східної групи слов’янства

В розмаїті найдавнішого населення сучасної України розпочалося історія наших пращурів – праслов’ян. Їх походження і етногенез остаточно не з’ясовані. З цього приводу існує кілька версій.

Є підстави, на основі даних археології, антропології, лінгвістики, етнографії вважати, що ознаки праслов’ян простежуються з ІІ тис. до н.е. Це племена тшинецько-комарівської культури (XV-XI ст. до н.е.). Вони займали територію сучасних Східної Польщі, Прикарпаття, Південної Білорусії та Північної України. До праслов’ян відносяться племена: бондарихінської, лужицької, чорноліської, зарубинецької, черняхівської, пшеварської, київської та інших культур.

В.Й.Борисенко. Курс української історії. -К., 1996, -С.22-25.

Зверніть увагу:

В складі племен зарубенецької культури, що займали територію Середнього Подніпров’я, частину правобережного Полісся та частину Лісостепу бере свій початок український етнос. В цей час праслов’яни відомі під іменами венедів, антів, склавинів (перші письмові згадки, датовані І ст. н.е., в творах римських істориків Таціта і Птоломея ).

Частина дослідників вважає антський союз племен, який мав державницький зміст праукраїнським утворенням. Так вважав і М.Грушевський, спростовуючи теорію походження українців, росіян і білорусів з єдиної давньоруської народності.

Повторіть:

Процес розселення привів до утворення східних, західних і південних слов’ян. У VII східні слов’яни зосередилися в Центральній Україні на берегах Дніпра. Були відомі не тільки як загартовані воїни, але й вправні землероби, скотарі, ремісники, купці. Вони побудували сотні населених пунктів – градів. Через це скандинави називали їх “гардарікі” – країна укріплень.

Для самостійної роботи

· Обґрунтуйте відмінності фізичного типу людини: пітекантропа, неандертальця, кроманьйонця.

· Виділіть основні риси неполітичної революції.

· Визначіть з чим пов’язано виникнення трипільської культури.

· Вкажіть на відмінності, які існували в стародавніх державних утвореннях на території України.

· Вкажіть, які причини занепаду грецьких колоній Північного Причорномор’я.