Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із статуту Міжнародної асоціації україністів (1989 p., травня 31—червня 1)

І. Загальні засади і завдання

1. Міжнародна асоціація україністів є організацією науковців і діячів культури, яка має своєю метою сприяти українським студіям у різних країнах світу, обмінові інформацією щодо джерельної бази і наукових досліджень, їх координації, науковій підготовці дослідників різних сторін української культури в її зв’язках з культурами інших народів, поширенню знань про українську культуру в світі.

2. Асоціація заснована за ініціативою вчених різних країн, які працюють в галузі гуманітарних і суспільних наук, що мають своїм об’єктом історію і культуру України. Вона складається з рівноправних національних осередків і в своїй діяльності спирається на науковий потенціал Академії наук УРСР і інших наукових україністичних центрів світу, працює у межах, визначених цим статутом, і підтримує наукові контакти з Міжнародним комітетом славістів, Міжнародною організацією для дослідження та поширення слов’янських культур та іншими міжнародними науковими організаціями.

II. Організаційні основи і склад

3.0. Організаційною основою Асоціації є національні або регіональні асоціації дослідників української культури, які будують свою діяльність на визнанні статуту МАУ. Національні або регіональні асоціації можуть кооперувати свою роботу з відповідними національними комітетами славістів, МОДПСК та іншими міжнародними науковими організаціями.

3.1. Національні й регіональні асоціації приймаються до Міжнародної асоціації україністів Міжнародним комітетом україністів і затверджуються на Міжнародних конгресах україністів.

3.2. Членами національних і регіональних асоціацій можуть бути наукові працівники, викладачі гуманітарних і суспільних наук, інші творчі працівники, що мають наукові дослідження в галузі україністики або сприяють розвиткові українознавства. Члени національних і регіональних асоціацій є членами МАУ.

3.3. Почесними членами Асоціації Міжнародний комітет україністів рекомендує для обрання науковим конгресом учених, діячів культури й інших осіб, які мають визначні заслуги перед україністикою.

3.4. Члени Асоціації сплачують внески в розмірах, які встановлюються Міжнародним комітетом україністів.

III. Керівні органи МАУ, їх структура

4.0. Керівними органами МАУ є Міжнародний комітет україністів і Ревізійна Комісія.

4.1. Керівні органи Асоціації обираються на наукових конгресах делегатами національних і регіональних асоціацій, представлених однаковою кількістю, на час між науковими конгресами.

4.2. Міжнародний комітет україністів у своїй діяльності керується статутом Міжнародної асоціації україністів і постановами наукових україністичних конгресів, які скликаються в міру потреби, але не рідше, як раз у три роки.

4.3. У ході роботи міжнародних конгресів україністів, які є найвищим органом МАУ, розглядаються:

— проблемні питання українознавства як головна мета діяльності МАУ;

— координація планів міжнародних проектів;

— едиційна й бібліографічна робота з україністики;

— питання популяризації української мови й культури;

— організаційні питання;

— звіти Міжнародного комітету україністів і Ревізійної Комісії [...]

4.5. Міжнародний комітет україністів здійснює таку роботу:

— розглядає прохання національних і регіонних асоціацій про прийняття їх до МАУ;

— планує і готує проведення чергових міжнародних наукових конгресів, затверджує їх програми;

— координує роботу національних і регіональних асоціацій україністів і сприяє здійсненню міжнародних проектів, сприяє викладанню української мови і культури в вищих навчальних закладах за межами УРСР;

— сприяє обмінові науковою літературою між національними і регіональними асоціаціями україністів;

— ставить своїм завданням організацію міжнародної школи україністів в УРСР;

— рекомендує для обрання почесних членів Асоціації;

— видає інформаційний бюлетень МАУ;

— видає міжнародний українознавчий журнал українською мовою. [...]