Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Універсал гетьмана Івана Мазепи про підтвердження прав Глухівського жіночого монастиря на село Березу (1690 р.)

Пресвітлійших и державнійших великих государей их царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Іоан Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого всій старшыні й черні, а особливе пану полковникови ніжинскому зо всею его старшыною полковою, сотникови глуховскому, атаманови городовому, войтови тамошному и кождому, кому о том відати належит, ознаймуем, иж супликовали до нас инокині дівичого монастира Глуховского, просячи нас, обысмо им нашым універсалом потвердили уезду Глуховского село Березу зо всіми до него приналежитностями и к грунтами, за якими то инокинями превелебная в Богу ее милост госпожа Марія Магдалина Мазепиная, игуменія дівичих монастирей Киево-Печерского и Глуховского, родителка и добродійка наша, прилежную свою к нам о том заносила причину.

А так мы, гетман, з милости Божой и монаршого их царского пресвітлого величества указу справуючи всякіе діла в Малой Россії, а видячи у них, инокинь, на тое село и кгрунта прошлых антецессоров наших побожное універсалноє наданьє, по прошениї Глуховского монастира дівичого инокинь и за внесеньем к нам за ними приліжное преречоных монастирей ее милости госпожіигуменії, родителки и добродійки нашой, причины, 3 нашое побожности и к тому містцу святому прихилности, сым нашим гетманскым універсалом тое село Березу зо всіми до него приналежностями из власными монастирскими кгрунтами ствержаем им, глуховским инокиням, позволяючи з того села всякіє пожитки и дорочную повинност от тяглых людей отбирати ку вспартю обители своєє, в чом всім абы им нихто з старшыны и черні не важился чинити перешкоды. А войт села Берези з тяглыми людми, опрочь Козаков, абы им во всім повиновалися и належитоє отдавали послушенство, хочем міти и рейментарско приказуєм [...]