Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

231. XX з’їзд КПРС, на якому М. Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи Й. Сталіна та його наслідки», відбувся у

А березні 1953 р.

Б червні 1953 р.

В лютому 1956 р.

Г жовтні 1964 р.

232. У червні 1953 р. першим секретарем КП(б)У було обрано

А М. Хрущова

Б О. Кириченка

В Л. Кагановича

Г А. Мельникова

233. Засновниками дисидентської організації Української робітничо-селянської спілки були

А А. Лук’яненко, І. Кандиба

Б І. Дзюба, І. Драч

В В. Стус, Л. Костенко

Г А. Мельник, О. Кириченко

234. Усунення М. Хрущова від влади відбулося в

А лютому 1956 р.

Б березні 1958 р.

В жовтні 1964 р.

Г вересні 1965 р.

235. Яке твердження є правильним?

1) Правлячі кола УРСР підтримали усунення М. Хрущова від влади.

2) Зовнішня політика УРСР напряму залежала від зовнішньополітичного курсу СРСР.

А обидва твердження правильні

Б тільки перше твердження правильне

В тільки друге твердження правильне

Г обидва твердження неправильні

236. Процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки та техніки — це

А модернізація

Б науково-технічна революція

В індустріалізація

Г волюнтаризм

237. Який із наведених термінів не можна віднести до політики М. Хрущова.

А волюнтаризм

Б колоніалізм

В «відлига»

Г реабілітація

238. Визначте характерні риси розвитку економіки УРСР у кінці 50-х — першій половині 60-х рр.

1 уведення раднаргоспів замість галузевих міністерств

2 скасування системи планування

3 «кукурудзяна кампанія»

4 збільшення оплати праці колгоспників

5 створення МТС

6 впровадження досягнень науково-технічної революції (НТР; у виробництво)

7 запровадження програми охорони навколишнього середовища